Program dla Starego Miasta, Wildy, Dębca i Świerczewa

STARE MIASTO

Przestrzeń publiczna
• Zagospodarowanie starego koryta Warty – budowa bulwarów nadbrzeżnych na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Chrobrego wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego, przystanią oraz kawiarenkami
• Kontynuacja rewitalizacji Starej Gazowni: miejsce dla Polskiego Teatru Tańca, Teatru Muzycznego i innych instytucji kulturalnych, udostępnienie terenów mieszkańcom.
• Monitowanie planów przebudowy i zabudowy Starej Rzeźni – w przypadku realizacji tych planów wyznaczenie nowego miejsca dla targu staroci.
• Walka z reklamami – utworzenie Poznańskiego Parku Kulturowego.
• Dbałość o czystość ulic i chodników, zwiększenie ilości koszy na śmieci.
• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów niezagospodarowanych.

Mieszkanie w centrum
• Ułatwienia przy wykupie mieszkań od miasta.
• Powołanie do życia całościowego programu rewitalizacji Starego Miasta, obejmującego remonty kamienic komunalnych oraz wsparcie prywatnych właścicieli zabytkowych kamienic przy odnawianiu elewacji i porządkowaniu podwórek dzięki specjalnie na ten cel utworzonemu funduszowi.
• Tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej sprzyjających aktywności i integracji mieszkańców – zwiększenie ilości ławek i skwerków, siłowni i placów zabaw, wprowadzanie zieleni przyulicznej.

Lokalni przedsiębiorcy, usługi publiczne
• Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, zakładów rzemieślniczych, artystów – zwiększenie ich obecności, zmiany w sposobie wynajmu miejskich lokali.
• Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w ścisłym centrum.
• Stworzenie systemu zachęt dla uruchamiania przedszkoli.
• Zwiększenie bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałanie patologii społecznej i likwidacja sklepów z dopalaczami.

Transport
• Uspokojenie ruchu samochodowego (strefa Tempo 30) oraz jego ograniczenie w okolicach Starego Rynku
• Rozbudowa sieci rowerów miejskich i sieci dróg rowerowych oraz kontrapasów, równocześnie z remontem/przebudową chodników.
• Przeciwdziałanie nielegalnemu parkowaniu.
• Remonty chodników, dbałość o jednolity wygląd.
• Przebudowa ul. Świętego Marcina.

WILDA

Przestrzeń publiczna
• Zagospodarowanie (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców) trzech dużych, zaniedbanych obszarów: Wolnych Torów, stadionu Szyca i okolic, Targowiska Bema i jego otoczenia.
• Ochrona południowych klinów zieleni przed zabudową. (Stadion Szyca, Łęgi Dębińskie)
• Wymiana latarni ulicznych na latarnie niższe, energooszczędne, wyglądem nawiązujące do historycznego stylu dzielnicy.
• Dbałość o estetykę przestrzeni, w tym troska o czystość, stylistykę szyldów, małą architekturę oraz walka z nielegalnymi reklamami.
• Ochrona drzew i przeciwdziałanie ich usuwaniu.

Mieszkanie na Wildzie
• Rewitalizacji kamienic i podwórek. Odtworzenie tam, gdzie to możliwe, ogródków przed kamienicami.
• Stworzenie domu kultury integrującego lokalną społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych, dzieci i młodzież.
• Przeciwdziałanie budowie bazy PKS przy ul. Roboczej, która obciąży intensywnym ruchem autobusów mieszkaniowe ulice Roboczą i Przemysłową.

Lokalni przedsiębiorcy, usługi publiczne
• Uatrakcyjnienie oferty na Rynku Wildeckim, wykorzystanie go w celach kulturalnych i integracyjnych wieczorami

Transport
• Opracowanie koncepcji komunikacyjnej dla dzielnicy, obecnie obciążonej tranzytem autobusów PKS i innych przewoźników międzymiastowych, silnym ruchem samochodów osobowych i złym parkowaniem: objęcie większej ilości ulic strefą Tempo 30, zakaz wjazdu autobusów, wprowadzenie ładu i ograniczeń w parkowaniu poprzez wprowadzenie strefy płatnego parkowania.
• Zwiększenie udziału niskopodłogowych tramwajów na liniach tramwajowych 2, 9, 10 – przyjaznego ludziom starszym i rodzicom z dziećmi
• Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Dolna Wilda (od ul. Królowej Jadwigi do św. Jerzego oraz przez Wolne Tory – od dworca kolejowego do ul. Hetmańskiej.
• Remont najbardziej zniszczonych chodników.
• Integracja ze Starym Miastem poprzez uspokojenie ruchu na ul. Królowej Jadwigi i zwiększenie ilości przejść dla pieszych w tym rejonie.

DĘBIEC

Przestrzeń publiczna
• Stworzenie lokalnego centrum dzielnicy w na obszarze pomiędzy obecną pętlą tramwajową a kościołem św. Trójcy – budowa zintegrowanego dworca kolejowo-tramwajowo-autobusowego, budowa obiektów dla drobnych usług, miejsca publiczne integrujące mieszkańców (plac, skwer z zielenią, deptak)
• Instalacja ławek przy ważniejszych ciągach pieszych
• Montaż siłowni zewnętrznych (w tym urządzeń da osób starszych) na terenie Dębiny

Mieszkanie na Dębcu
• Ułatwienia dla osób chcących wykupić mieszkania na własność
• Ograniczenie podwyżek opłat za wieczyste użytkowanie

Lokalni przedsiębiorcy, usługi publiczne
• Modernizacja targowiska Dębiec przy ul. 28 Czerwca („Manhattan”)
• Wsparcie dla stowarzyszeń chcących prowadzić Domy Seniora
• Łatwiejszy dostęp do internetu.

Transport
• Budowa trasy tramwajowej do osiedla Dębina wraz z parkingiem buforowym przy węźle autostradowym.
• Budowa wzdłuż mostu kolejowego z Dębiny na Starołękę kładki pieszo-rowerowej.
• Budowa kładek pieszo-rowerowych nad liniami kolejowymi: w okolicy przejazdu przy ul. Opolskiej oraz przy ul. Samotnej
• Poprawa transportu publicznego pomiędzy Dębcem a Górczynem poprzez stworzenie nowej linii autobusowej od os. Dębina, poprzez Łozową i Czechosłowacką do Górczyna (po zbudowaniu tunelu)

ŚWIERCZEWO

Przestrzeń publiczna
• Przyspieszenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, które określą funkcje niezagospodarowanych terenów
• Ochrona Szacht przed zabudową oraz stworzenie na nich strefy wypoczynkowej.
• Zagospodarowanie Fortu IX przy ul. Głazowej oraz terenu wokół niego

Mieszkanie na Świerczewie
• Inwestycje w infrastrukturę: budowa kanalizacji deszczowej na ważniejszych ulicach, utwardzenie dróg gruntowych,
• Podniesienie standardu życia w budownictwie komunalnym – budowa osiedla bloków komunalnych w miejscu baraków przy ul. Opolskiej.
• uzbrojenie niezagospodarowanych terenów na potrzeby jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
• Budowa centrum sportowego przy ul. Buczka: boisko do piłki nożnej, bieżnia, kort tenisowy.

Lokalni przedsiębiorcy, usługi publiczne
• Budowa żłobka publicznego.
• Przystosowanie Zespołu Szkół przy ul. Jesionowej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo: budowa windy, pochylni.
• Rozważenie zmiany funkcji targowiska „Sielanka” z targu zwierząt na warzywno-owocowy, funkcjonujący przez wszystkie dni tygodnia.

Transport
• Uruchomienie linii autobusowej przez środek Świerczewa na ul. Kołłątaja.
• Poprawa infrastruktury rowerowej: budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Opolskiej do centrum miasta.