Szachty - południowo-zachodni klin zieleni

POZNAŃ – MIASTO OGRÓD

Program POZNAŃ – MIASTO-OGRÓD
Idea miasta-ogrodu sięga początków XX w. Najbardziej znane w Polsce jej realizacje to Podkowa Leśna, dzielnica Warszawa-Włochy, w Poznaniu Sołacz, pod Poznaniem – Puszczykowo.

Trudno tak duże miasto jak Poznań, z dzielnicami bardzo intensywnej zabudowy mieszkaniowej, rozbudowanym przemysłem i systemami transportowymi potraktować w całości jako docelowe miasto-ogród. Natomiast idea ta jest dla nas priorytetowym kierunkiem strategicznym dokonywania zmian przestrzennych w mieście. Poznań ma ogromny potencjał w tym zakresie, zarówno ze względu na warunki naturalne jak i znakomite założenia wybitnych poznańskich urbanistów i przyrodników, profesora Wodziczki i Czarneckiego, wcześniej Stuebbena, realizowane od ok. stu lat, a obecnie zagrożone żywiołową i po części rabunkową „polityką” przestrzenną, traktującą tereny zieleni jako zasób gruntów inwestycyjnych.

Wdrożenie wizji miasta-ogrodu to jeden z podstawowych, i niezbyt kosztownych czynników sprawczych podniesienia jakości życia w Poznaniu, zdecydowanego wzrostu atrakcyjności miasta i wartości jego zasobów, co spowoduje zahamowanie procesu wyludniania się. Warunkiem powodzenia jest całościowa, konsekwentnie wdrażana długoterminowa strategia, odporna na wahania koniuktur politycznych i ekonomicznych. Miasto-ogród powstawać bowiem musi w takim tempie, jak rośnie ekosystem, w tempie wzrostu drzew.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA
1.
Docelowo – pokrycie całego miasta siecią zielonych traktów, umożliwiających przemieszczanie się w zieleni pieszo lub rowerem, także z wózkiem dziecięcym albo na wózku inwalidzkim – od dowolnego do dowolnego punktu miasta, z minimalną kolizyjnością wobec ruchu samochodowego, z bliskością do komunikacji publicznej.
● liczne skwery i placyki z zielenią na przecięciach traktów;
● preferencja dla drzewostanu wysokiego liściastego, kształtującego mikroklimat;
● mała architektura – ławki, zadaszenia, inne meble miejskie, woda (stawy, baseniki, fontanny), rzeźby
● odkryte cieki wodne, dotąd płynące pod ziemią;
To jest projekt długoterminowy, przestrzennie wychodzący od parków i klinów zieleni.
Finansowanie: środki unijne, powołanie fundacji i sponsorów, sponsorzy prywtani, rady osiedli.

2. Zabezpieczenie klinów zieleni jak najdalej posuniętym zakazem zabudowy, łącznie z dążeniem do odzyskania pod zieleń w długoterminowej perspektywie części terenów z zabudową niskiej jakości. Wymaga to zmiany części planów miejscowych i zmiany filozofii planowania przestrzennego w Poznaniu

3. Strategia ochronny i odbudowy drzewostanu w Poznaniu.
● konieczna inwentaryzacja drzew w mieście, zagwarantowanie systemowe ochrony zlokalizowanych w ten sposób drzew cennych;
● stopniowe odtwarzanie szpalerów zniszczonego drzewostanu wysokiego (głównie lisciastego) oraz zaprowadzanie go od zera tam, przede wszystkim w dzielnicach śródmiejskich.
Finansowanie: środki unijne, fundusze ochrony środowiska, inwestorzy.

4. Ochrona poznańskich jezior przed degradacją biologiczną w wyniku systematycznego zanieczyszczania i przed zawłaszczaniem brzegów przez rozmaite podmioty komercyjne i publiczne.

5. Całościowa, systemowa ochrona ekosystemów poznańskich fortów, godząca ochronę zabytków kultury materialnej z ochroną przyrody, połączona z programem ich rewitalizacji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.