Statut

STATUT

Stowarzyszenia PRAWO do MIASTA

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Prawo do Miasta” i nazywane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 1855 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5. Szczegółowo działalność Stowarzyszenia może być unormowana w regulaminach, będących zbiorami przepisów wewnętrznych opracowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Postanowienie to nie wyklucza możliwości zatrudniania przez Stowarzyszenie pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celami działania Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w rozumieniu „KARTY LIPSKIEJ na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjętej z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.”, w tym w szczególności działanie na rzecz ładu przestrzennego, rewitalizacji miasta, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki oraz dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.

2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.

3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk we współpracy z władzami miasta.

4. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.

5. Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach Poznania.

6. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.

7. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.

8. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych odnośnie do długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.

9. Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania i aglomeracji poznańskiej.

10. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.

11. Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.

12. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą.

13. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności inspirowanie i popieranie badań i projektów sprzyjających postępowi ochrony środowiska i przyrody.

b) aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także spraw dotyczących zapobiegania szkodom w środowisku przyrodniczym, w szczególności: postępowań o wydanie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, udziału w postępowaniach planistycznych, konsultacjach społecznych oraz inne formy aktywności przewidzianych w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku naturalnym, ochronę środowiska naturalnego, przyrody, w tym również przepisów prawa Unii Europejskiej;

c) inicjowanie oraz udział w postępowaniach cywilnych (w tym postępowań przed sądami arbitrażowymi), których przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności sprawy przeciwko przedsiębiorstwom o zaniechanie naruszania środowiska, naprawienie szkody związanej z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, zakazanie bądź ograniczanie działalności zagrażającej środowisku naturalnemu, na warunkach określonych przepisami normującymi postępowanie w sprawach cywilnych, w tym również przepisów prawa Unii Europejskiej;

d) współdziałanie z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami obywatelskimi i ekologicznymi;

e) opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia;

f) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody oraz budowanie świadomości obywatelskiej;

g) prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki ochrony środowiska i przyrody;

h) współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń wszystkich członków Stowarzyszenia;

i) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu;

j) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia;

k) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

l) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnych.

2. Działalność określona w ust. 1 prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.

3. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w niniejszym rozdziale i powinny mieścić się całkowicie w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

5. Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w ust. 1.

§ 7

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– zwyczajnych, w tym członków-założycieli, o których mowa w § 9 pkt 2;

– wspierających;

– honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie.

2. Członkiem-założycielem Stowarzyszenia jest każda z osób obecnych na zebraniu założycielskim, które podjęło decyzję o rejestracji Stowarzyszenia. Status członka-założyciela nie przysługuje osobom, których przynależność Stowarzyszenia ustała, choćby zostały ponownie przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia w zwyczajnej procedurze.

3. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków zwyczajnych po wypełnieniu procedury określonej uchwałą Zarządu, na podstawie:

– pisemnej deklaracji chęci przystąpienia danej osoby, której wzór Zarząd określi uchwałą, oraz

– pisemnych rekomendacji, udzielonych danej osobie przez co najmniej trzech członków-założycieli Stowarzyszenia, nie będących jednocześnie członkami Zarządu.

§ 10

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych wybieralnych organów Stowarzyszenia.

2. Prawo do udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Prawo do składania skarg i wniosków w związku z działalnością Stowarzyszenia.

4. Prawo do korzystania z urządzeń, pomocy i wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie i regulaminach

5. Prawo do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Stowarzyszenie, wraz z prawem do żądania wyjaśnień ze strony władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie i regulaminach.

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Uiszczania składek członkowskich.

§ 12

1. Składkę członkowską opłaca się w cyklu miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym, gotówką lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani złożyć do końca stycznia deklarację w tym zakresie dotyczącą roku bieżącego.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może ustalić w drodze uchwały maksymalną wysokość składki członkowskiej.

3. Zarząd Stowarzyszenia może częściowo bądź całkowicie zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku uiszczania składek członkowskich na jego pisemny wniosek.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba, fizyczna bądź prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie je wspierać przez deklarowanie określonych świadczeń oraz uiszczanie składek członkowskich.

2. Każdy członek wspierający niebędący osobą fizyczną obowiązany jest opłacać składkę członkowską w cyklu miesięcznym.

3. Składkę, o której mowa w ust. 2, opłaca się z góry w terminie do trzeciego dnia miesiąca, za który jest uiszczana, na aktualny rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia kwotą składki.

4. Wysokość składki, o której mowa w ust. 2, określa Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może również określić inne niż ustalone w Statucie zasady uiszczania składek przez członków wspierających, w szczególności ustalić inny termin zapłaty lub zwolnić niektórych bądź wszystkich członków wspierających z obowiązku uiszczania składek.

5. Członkowie wspierający mogą korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych dla członków zwyczajnych, a ponadto składać wnioski w sprawach działalności Stowarzyszenia i brać udział w zebraniach z głosem doradczym.

6. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście albo przez swojego przedstawiciela.

7. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do wybieralnych organów Stowarzyszenia.

8. Do przyjmowania członków wspierających stosuje się odpowiednio §9 ust. 3 Statutu.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje i skreśla w drodze uchwały, przy zachowaniu postanowień § 9, § 16 i § 17 Statutu.

§ 15

1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało Stowarzyszenie.

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. Członek honorowy nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, po wypełnieniu procedury przewidzianej w § 17 pkt 1.

2. Śmierci członka

3. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

4. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w wypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia;

b) naruszenia w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne;

d) niezapłacenia w terminie co najmniej sześciu miesięcznych składek członkowskich, o których mowa w Statucie, pomimo pisemnego wezwania.

§ 17

1. W razie zgłoszenia przez członka chęci wystąpienia ze Stowarzyszenia, Zarząd ustala przyczyny wystąpienia i w miarę możliwości dąży do usunięcia tych przyczyn.

2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień w sprawie postawionych zarzutów w terminie 30 dni od dnia przekazania członkowi informacji o stawianych mu zarzutach.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru wybieralnych organów Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bądź tajnym, w zależności do treści uchwały podjętej w tym przedmiocie.

3. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa trzy lata. Kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej biegnie od pierwszego wyboru po zarejestrowaniu i trwa do czasu kolejnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie Członków określa w drodze uchwały liczbę członków organu Stowarzyszenia wybieranego w danych wyborach, przy zachowaniu postanowień § 28pkt 1 i § 30 pkt 2 Statutu.

5. Członkom wybranym do organów Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego wyboru liczby kadencji.

6. Członkowie wybieralnych organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

7. Jeżeli którykolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia przestanie w trakcie kadencji spełniać wymogi statutowe co do liczby lub statusu członków, najbliższe Walne Zebrania Członków uzupełnia jego skład przy zachowaniu postanowień § 28 i § 30 niniejszego Statutu. Jeżeli do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka określona w zdaniu pierwszym nie jest planowane Walne Zebranie Członków, wybieralny organ Stowarzyszenia odrębny od organu, którego dotyczy przesłanka określona w zdaniu pierwszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień nie późniejszy, niż koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka określona w zdaniu pierwszym. Kadencja organu, którego skład jest uzupełniany, nie ulega przerwaniu, chyba że Walne Zebranie Członków, które ma dokonać uzupełnienia, jest sprawozdawczo-wyborcze.

8. W każdym innym wypadku rezygnacji jednego bądź więcej członków któregokolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia, dany organ może dokonać kooptacji maksymalnie do liczby członków ustalonej na ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków. Członkowie dokooptowani wchodzą w skład danego organu Stowarzyszenia najdalej do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

9. Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której zasady powoływania i kompetencje Walne Zebranie Członków określi uchwałą.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze.

§ 20

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie budżetu.

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

6. Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu.

7. Zatwierdzanie regulaminów.

8. Rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu.

9. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Członków można uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnikiem można wyznaczyć jedynie innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

3. Jeden pełnomocnik może reprezentować maksymalnie trzech mocodawców.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie Członków może zwykłą większością głosów postanowić o utajnieniu głosowania.

3. Większością 3/5 głosów zapadają uchwały w Walnego Zebrania Członków w sprawach:

a) odwołania w trakcie kadencji członków któregokolwiek z wybieralnych organów Stowarzyszenia;

b) zmiany Statutu

W głosowaniu w powyższych sprawach udział musi wziąć przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia, a przynajmniej połowa głosów musi zostać oddana osobiście. W drugim terminie wymogi te nie obowiązują.

4. W wypadku braku wymaganej przez Statut liczby członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na ten sam dzień, nie wcześniej jednak niż na dwie godziny po terminie pierwszego Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.

2. Członkom wspierającym, członkom honorowym oraz gościom zaproszonym imiennie przez Zarząd przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty nie później, niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a także w wypadku określonym w § 18 pkt 8.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób przewidziany w § 25 Statutu. Zarząd jest związany prawidłowo złożonym wnioskiem w całości.

3. Uchybienie przez Zarząd któremukolwiek z postanowień pkt 2 upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób przewidziany w pkt 2.

§ 27

Walne Zebranie Członków ma nieograniczony przedmiotowo zakres obrad, z tym że:

a) sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w pierwszej kolejności rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) sprawozdawczo-wyborcze w pierwszej kolejności rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej po czym dokonuje wyboru wybieralnych organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję;

c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w pierwszej kolejności nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 28

1. Zarząd liczy od trzech do siedmiu członków.

2. Do Zarządu kandydować mogą członkowie-założyciele oraz osoby pozostające nieprzerwanie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia nie krócej niż rok. Przynajmniej jeden członek Zarządu jest wybierany spośród członków-założycieli.

3. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i od jednego do dwóch wiceprezesów.

4. Delegat Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Szczegóły pracy i zasady działania Zarządu określa jego regulamin.

6. Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy członków Zarządu. Na wniosek członka Zarządu biorącego udział w głosowaniu, Zarząd może podjąć uchwałę o utajnieniu głosowania.

§ 29

Do zadań Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi, regulaminem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3. Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansów.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym nabywania, zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia.

6. Decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.

7. Określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi, innymi organizacjami i zakładami pracy.

8. Opracowywanie treści regulaminów.

9. Przyjmowanie instrukcji, które stanowią opisy zaleceń odnoszących się do działalności Stowarzyszenia i dotyczą w szczególności realizacji:

a) kompetencji lub zadań jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;

b) dobrych praktyk obowiązujących w Stowarzyszeniu;

c) przepisów zawartych w Statucie i regulaminach.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu statutowym kolegialnym organem nadzoru wewnętrznego. W zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

3. Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród członków-założycieli.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać tylko osoby, które:

a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej biorącego udział w głosowaniu, Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o utajnieniu głosowania.

§ 31

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola nad przestrzeganiem przez Zarząd i członków Stowarzyszenia postanowień Statutu i regulaminów.

2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych.

3. Przedstawiania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań pokontrolnych.

4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień.

5. Występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków po wypełnieniu przesłanek określonych w § 18pkt 8 lub w § 26pkt 3

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, pożytków z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu lub posiadaniu Stowarzyszenia, dotacji, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

§ 34

1. Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane będą na rachunku bankowym.

2. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy.

§ 35

Zakazane jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Stowarzyszenia określonego w § 5 Statutu.

4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków;

b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o likwidacji stowarzyszenia.

2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 3/4 głosów. W głosowaniu nie może wziąć udziału mniej niż połowa członków Stowarzyszenia i nie więcej niż połowa głosów może zostać oddanych przez pełnomocników. W drugim terminie wymogi te nie obowiązują.

3. Ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.