Poznań jako miasto biznesu?

Główne zagadnienia i postulaty z debaty Poznań jako miasto biznesu?:
podsumowanie spotkania w dniu 19.04.2014

Kwestie ogólne i podstawowe:
czy Poznań wie, jakie dziedziny gospodarki chce rozwijać i w jaki sposób; na jakiej podstawie te prognozy mają być ustalane
czy Poznań właściwie promuje potencjał gospodarczy miasta, wykorzystując już istniejące zasoby: np. przemysł transportowy, logistyka, informatyka, uczelnie jako zaplecze naukowe, MTP jako spółkę miejską
właściwy nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem miasta, prawidłowe zarządzanie i rentowność (negatywny przykład Targowiska)
problem nadmiernych obciążeń fiskalnych i gospodarowania lokalami ze strony miasta
problem relacji duży i mały biznes; biznes z zewnątrz i miejscowy.
1. W Poznaniu dużo małych i średnich przedsiębiorstw:

bardzo niepokojąca tendencja powiększania ich liczby w powiązaniu z faktem, że są to przedsiębiorcy coraz ubożsi
pytanie o statystyki i kryteria ich konstruowania: czy osoby na samozatrudnieniu mogą być liczone jako firmy, czy jednak powinny być uznane za specyficzny typ pracownika.
konieczność analizy danych, np. przyczyn upadłości. Być może są one wynikiem ucieczki przed bezrobociem/zasiłkiem osób nieprzygotowanych do prowadzenia biznesu
2. Lokalny rynek pod kątem relacji pracownik-przedsiębiorca
analiza potrzeb jako podstawa wyznaczenia deficytowych kierunków kształcenia
umowy dotyczące kształcenia z uczelniami poznańskich uczelni
zakładanie lub znaczące wspieranie przez władze miasta szkół zawodowych różnych szczebli
wsparcie, stworzenie systemu szkoleń, staży, praktyk w przedsiębiorstwach
uzgadnianie kierunków szkoleń organizowanych przez urzędy pracy i organizacje pozarządowe
rozmowy przedsiębiorcy – uczelnie – urząd miasta na temat kształcenia pod kątem rynku pracy. Problem jakości kształcenia – rozmijanie się potrzeb pracodawców i potencjalnych pracowników, efektem bezrobocie i obniżenie wydajności pracy.
uznanie staży za praktyczne wprowadzanie w biznes poprzez praktykę pracy, oprócz inkubatorów przedsiębiorczości
3. Poprawa i kształtowanie rynku, pożegnanie z mitem wolnego rynku :
bezkosztowa poprawa przez poprawę relacji urzędu miasta z przedsiębiorstwami
współpraca przedsięborcy-miasto-pracobiorcy-uczelnie i szkoły
rozszerzenie wsparcia miasta dla małego biznesu, w tym już istniejącego
ochrona małego i średniego biznesu jako słabszego w konkurencji w dużymi firmami, rozszerzanie oferty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw
wsparcie małego handlu, odejście od handlu wielkopowierzchniowego.
4. Jako bardzo istotne dla atrakcyjności biznesowej Poznania wskazywano:
-Kształcenie pracowników
-Poprawa form kontaktu i stałego dialogu Urząd Miasta – przedsiębiorstwa
-Prawidłowe rozpoznanie i kreowanie potrzeb biznesowych miasta
-Jakość przestrzeni miejskiej i infrastruktury na poziomie zadowalającym kadrę menedżerską:
rozwój publicznej komunikacji miejskiej jako ułatwienie, również dla osób zmuszonych do korzystania z samochodu
atrakcyjność oferty naukowej, kulturalnej, rekreacyjnej
zatrzymywanie absolwentów przez obniżenie kosztów mieszkania i podnoszenie jakości ofert pracy.