Konsultacje społeczne uchwały „antysmogowej” dla Poznania

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.Od 13 września do dnia 4 października 2017 r. włącznie, zapewnia się  możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Spotkanie informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w w Poznaniu 28.09.2017 r.  o godz. 10.00 oraz godz. 16.00 – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro 10.

Uwagi lub wnioski można składać w następujących formach

  • pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
    Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) – poprzez uzupełnienie i przesłanie – na adres e -mail: pop@umww.pl – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Projekt jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zakłada on wprowadzenie na terenie Poznania m.in. zakazu spalania od maja 2018r. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, a od 2024 r. – całkowitego użytkowania najstarszych pieców na paliwo stałe.